Agirre Bizkaitar Fundazioa - Deusto Business School Beka

 

 

Helburua eta onuradunak

AGIRRE BIZKAITAR FUNDAZIOA – DEUSTO BUSINESS SCHOOL Bekak, aurrerantzean ABF-DBS Bekak, aurretik unibertsitateko titulu ofizialik ez duten eta 2022-2023 ikasturtean Bilboko campusean honako ikasketa hauetako batean matrikulatuta dauden ikasleei zuzenduta daude:

 • Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua + Ingurune Digitalen Zuzendaritza
 • Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua + Finantzetako espezializazioa
 • Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako + Zuzenbideko Gradu Bikoitza
 • Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua + Industria Teknologien Ingeniaritza

Agirre Bizkaitar Fundazioa - Deusto Business School Beka Deialdia

Osagaien zerrenda

ABF-DBS Beka, laguntza jaso dezaketen kontzeptuak kontuan hartuta, osagai hauek izan ditzakete:

 • Ikasketen zenbatekoaren hobaria.

Matrikulatutako graduko ikasketen guztizko zenbatekoari %100eko deskontua aplikatuko zaio.

 • Egoitza.

Osagai hau ikasturtean zehar bizileku aldaketak sortzen dituen gastuei aurre egiteko da.

ABF-DBS Bekak ikasturtean zehar Deustuko Ikastetxe Nagusiko ostatuko gastuak ordainduko ditu.

 • Zuzkidura ekonomikoa.

3.500 euroko dirulaguntza, eskolako materiala eta bestelako mantenuko gastuak bezalakoak estaltzeko.

Bekaren esleipena urtekoa izan eta berritzea dagokion eskabidea aurkeztuz egin behar bada ere, beka jasotzen duenak ikasketa-aldi osorako bermatuta izango du, baldin eta baldintza akademiko eta ekonomikoak mantentzen baditu.

Beka hauek bateragarriak eta osagarriak dira erakunde publikoek oro har deitutako dirulaguntzekin eta bekekin.

Programa eta jatorri desberdinetako beken bateragarritasunak ez du inola ere benetako kostua baino onura handiagoa ekarriko jasotzerik

Baldintza orokorrak, ekonomikoak eta akademikoak

Beka hauek jasotzeko, eskatzaileek ondorengo baldintzak bete behar dituzte:

1. Baldintza orokorrak

 • Onartuta egotea deialdi honetako 1. artikuluan jasotako ikasketako batean.
 • Aurretik unibertsitateko titulu ofizialik ez izatea.

2. Baldintza akademikoak

2.1.- Ikasle berriak DUko graduko ikasketetan:

 • Batxilerreko 1. mailan, LHn eta/edo ikasketa baliokidean, batez beste gutxienezko nota Oso ondo izatea.
 • Unibertsitateko ikasketak aldatuz gero, batez besteko kalifikazio eskakizuna unibertsitatera sartzeko ikasketetan (batxilergoa, LH) edo unibertsitateko espediente akademikoan bete beharko da.
 • Gutxienez 60 kreditu matrikulatzea, arau akademikoak aplikatuta gehienez onartzen dena edo ikasketak amaitzeko kreditu kopuru osoa. Matrikulatutako 60 kredituen barruan aitortutako irakasgaiak ere egon daitezke.

3.3 Baldintza ekonomikoak.

 • Ikaslearen familia-errenta garbiak ezin izango ditu gainditu Graduentzako Deustuko Beken Deialdian Unibertsitateak ezarritako diru-sarrerak eta ondare-mugak, diruz laguntzeko bekak eta www.becas.deusto.es helbidean argitaratuta daudenak.
 • Norberaren konturako lanetik datozen diru-sarrerak deklaratzen badira, beka eskaerak fakturazioaren bolumena kontuan hartuta ebatziko dira eta ez deklaratutako azken errendimenduaren arabera.
 • Gurasoek banantzea edo dibortzioa deklaratzen badute, oro har, zaintza duen gurasoaren diru-sarreren % 100 eta zaintza ez duen gurasoaren % 50 konputatuko dira. Beka Batzordeak uste badu zaintzapeko gurasoaren diru-sarrerak gastuei aurre egiteko nahikoak ez direla, bi gurasoen %100a diru-sarreratzat hartuko da.
 • Beste kasu batzuetan, ikasturte bererako Eusko Jaurlaritzako Beken Deialdi Orokorrean antzeko kasuetarako adierazitakoa hartuko da kontuan.
 • Familiaren diru-sarrerak kalkulatzeko irizpideak Deustuko Beken Deialdian ezarritakoak dira. Diruz laguntzeko bekak.

Epeak eta eskaerak

Beka eskatzeko interesa dutenek webgunean eskuragarri egongo den inprimakia deskargatu beharko dute: www.becas.deusto.es.

Betetakoan, inprimatu, sinatu eta, eskatutako dokumentazioarekin batera, Deustuko Unibertsitateko Beka Zerbitzuan entregatuko dute hurrengo epeetan.

- Deialdi arruntean onartutako eskatzaileek: 2022ko ekainaren 2ra arte

- Ezohiko deialdian onartutako eskatzaileek: 2022ko ekainaren 30era arte

ESKAERAREN INPRIMAKIAK

 

Aurkeztu beharreko dokumentuak

Eskaera aintzat hartzeko, ondoko dokumentazioa erantsi behar duzu, zure kasuaren arabera:

Dokumentazio akademikoa

●    Batxilergoko lehenengo mailako ikasketa espedientearen kopia.

Dokumentazio ekonomikoa

 • Bizikidetza unitateko kide konputagarri guztien 2021eko PFEZaren aitorpenaren fotokopia osoa. Behin-behinean, 2020ko ekitaldiari dagokiona erantsi ahal izango da.
 • Bizikidetza unitateko kideren batek PFEZa aurkeztu beharrik ez badu, Ogasunaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, ekitaldi horretako diru-sarreren egozpenarekin.
 • Langabeziatik, pentsioetatik, sustapen-funtsetatik eta abarretik bizikidetza unitatean 2021ean izandako diru-sarrera guztien ziurtagiria, PFEZaren aitorpenean zehaztuta ez badaude.

Banantze, dibortzio edo izatezko harremana deseginda badago:

 • Hitzarmen arautzailearen kopia
 • Jasotako pentsioaren zenbateko eguneratuaren egiaztagiria edo, bestela, urtean zehar ez dela jaso dioen agiria, edo ez ordaintzeagatiko salaketaren kopia.
 • Zaintza ez duen gurasoaren 2021eko PFEZaren aitorpenaren kopia, edo Ogasunaren ziurtagiria, ekitaldi horretako diru-sarreren egozpenarekin.
 • Kasu horietan, Eusko Jaurlaritzako beken deialdi orokorrean familia-unitatearen osaerari eta kontuan hartu beharreko errentei buruz xedatutakoa aplikatuko da. Nolanahi ere, beka-eskaeran zaintza ez duen gurasoaren datu pertsonalak eta diru-sarreren aitorpena sartu beharko dira.

Dokumentazio pertsonala

 • Errolda ziurtagiria edo administrazio egoitzaren ziurtagiria, etxean bizi diren pertsona guztien zerrenda barne, 2021eko urtarrilaren 1ean.
 • Ikaslea batxilergoko ikasketak egiten ari den zentroko zuzendariaren eta/edo tutorearen aurkezpen gutunak.
 • Motibazio-gutun pertsonala, honako hauek azalduz: ABF-DBS beka eskatzeko arrazoiak eta beka lortzeko eskatzailea hautagai egokitzat jotzeko arrazoiak.

Aurrez aurreko elkarrizketa

Bekarako hautagaiaren lidergo profila kontrastatzeko, eskatzaile guztiek elkarrizketa pertsonalera joan beharko dute. Elkarrizketa hori aurrez aurre edo telematikoki egingo da, eta ABF-DBS Beka Batzordeak deituko ditu.

Ikasle atzerritarrek aipatutako dokumentuen ordez euren bizilekuko dokumentu baliokideak ekarri beharko dituzte.

Dena dela, Zerbitzuak egoki deritzon dokumentazio guztia eska dezake.

Eskatutako dokumentazio guztia aurkezten ez bada, eskaera ukatu egingo da.

 

Ebazpena

Deialdi hau ebazteko eratutako Beka Batzordeak 2022ko ekainaren 14tik aurrera ebatziko ditu beka eskaerak.